Przeglądy okresowe budynków i obiektów budowlanych.

Powołując się na ustawę Prawo Budowlane:

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  1. a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  2. b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na:

  • sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
  • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej oraz  piorunochronnej w zakresie:

  • stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
  • oporności izolacji przewodów
  • uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2;

Proponujemy współpracę właścicielom i zarządcom budynków i obiektów budowlanych. Wykonujemy przeglądy okresowe budynków. Sporządzony protokół z kontroli technicznej obiektu, jest dla jego właściciela użytecznym narzędziem do zaplanowania niezbędnych remontów oraz utrzymania obiektu w dobrym stanie technicznym. Przeglądy techniczne budynków w naszym wykonaniu to pewność i bezpieczeństwo.

Zapraszamy do współpracy.

Przejdź do:    
KIEROWNIK BUDOWY
INSPEKTOR NADZORU
KOMPLEKSOWA REALIZACJA INWESTYCJI
DORADZTWO TECHNICZNE
OPINIE TECHNICZNE/EKSPERTYZY
ODBIORY LOKALI